CDC Dashboard

หน่วยงานที่ส่งบัตรรายงานวันนี้
ไม่มี

รง.506

ผลการส่งบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง(รง.506) ของหน่วยบริการ ปี 2024 (นับตามวันที่ส่งรายงาน)

สัปดาห์นี้ (24)

303

สัปดาห์ที่ 1-24

6,391

รายงานผู้ป่วยสัปดาห์นี้ (W24)
1. ไข้เด็งกี่ - ปางมะนาว ,รพ.สต.(wait)
2. ไข้เด็งกี่ - บึงสามัคคี ,รพช.
3. ไข้เด็งกี่ - บึงสามัคคี ,รพช.
4. ไข้เด็งกี่ - ทรายทองวัฒนา ,รพช.
5. ไข้เด็งกี่ - ทุ่งทอง ,รพ.สต.
6. ไข้เด็งกี่ - คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.
7. ไข้เด็งกี่ - ทรายทองวัฒนา ,รพช.
8. ไข้เลือดออก - น้ำโท้ง ,รพ.สต.(wait)
9. ไข้เด็งกี่ - ปางมะนาว ,รพ.สต.(wait)
10. ไข้เด็งกี่ - ทรายทองวัฒนา ,รพช.
11. ไข้เด็งกี่(สงสัย) - ชายเคือง ,รพ.สต.(wait)
12. ไข้เด็งกี่ - วังตะเคียน ,รพ.สต.(wait)
13. ไข้เลือดออก(สงสัย) - ทรายทองวัฒนา ,รพช.
14. ไข้เด็งกี่ - ป่าคา ,รพ.สต.(wait)
15. ไข้เด็งกี่(สงสัย) - ทุ่งซ่าน ,รพ.สต.

CDC Hotline

5 อันดับโรคที่แจ้งเข้าระบบ ปี 2024

1. ไข้เด็งกี่ 202 ราย
2. ไข้เลือดออก 45 ราย
3. ไข้หูดับ 41 ราย
4. มือเท้าปาก 38 ราย
5. ไข้เด็งกี่(สงสัย) 35 ราย

วัคซีน COVID-19

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (Coverage)

เข็ม 1
75.03%
เข็ม 2
71.20%
เข็ม 3
30.98%
เข็ม 4
5.09%

2023-07-13 09:31:17 น. รายละเอียด

ผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วยวันนี้

0

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

26,273

เสียชีวิตวันนี้

0

เสียชีวิตทั้งหมด

263

กำลังรักษา

0

รักษาหายสะสม

26,010

กำลังประมวลผล

รอสักครู่