EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร
Untitled Document
18-10-2562 : วิธีการส่งบัตรรายงานผู้ป่วยทางเว็บไซต์นี้ สสจ.อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2019-11-11 (8 วันที่แล้ว)
สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่าน Datacenter ได้
1. ให้ส่งออกผู้ป่วยรายใหม่จากโปรแกรม HosXP ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ -> รายงานระบาดวิทยา
2. เลือก Tab -> ส่งข้อมูล -> เลือกส่งเฉพาะข้อมูลใหม่ -> กดส่งออก R506 จะได้ DBF File ชื่อ DATAr506_xxxxx.dbf
   (ในการส่งครั้งแรก ให้เลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมด)
3. Login เข้าระบบเว็บนี้ แล้วจะมีเมนูให้ Upload บัตรรายงานผู้ป่วย (ซ้ายมือ)
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบปริมาณการส่งบัตรที่เมนู สถิติการส่งรายงาน 506 -> สรุปปริมาณบัตรรายงาน
หน่วยบริการที่ส่งบัตรรายงานผู้ป่วยวันนี้ (19 พ.ย. 2562)
ผู้ป่วยปี 2019 ที่ส่งทาง Datacenter และ Upload ผ่านหน้าเว็บ 14 หน่วยงาน , 163 ราย
เวลา 08:24:22 น. 11229 ไทรงาม ,รพช.    6 ราย (Datacenter)
เวลา 08:47:36 น. 11232 คลองขลุง ,รพช.    12 ราย (Datacenter)
เวลา 09:42:26 น. 14039 ส่องตาแล ,รพ.สต.    1 ราย (Datacenter)
เวลา 10:28:21 น. 07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.    1 ราย (Datacenter)
เวลา 10:30:14 น. 07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.    2 ราย (Datacenter)
เวลา 10:30:40 น. 11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.    3 ราย (Datacenter)
เวลา 10:59:20 น. 10721 กำแพงเพชร ,รพท.    37 ราย (Datacenter)
เวลา 11:00:31 น. 07161 บ้านไร่ ,รพ.สต.    1 ราย (Datacenter)
เวลา 11:40:10 น. 07252 เพชรเจริญ ,สถานีอนามัย    1 ราย (Datacenter)
เวลา 14:16:02 น. 11234 ลานกระบือ ,รพช.    8 ราย (Datacenter)
เวลา 15:52:26 น. 07193 ป่าพุทรา ,รพ.สต.    11 ราย (Upload)
เวลา 16:16:08 น. 15019 ปางมะนาว ,รพ.สต.    48 ราย (Upload)
เวลา 16:43:44 น. 11230 คลองลาน ,รพช.    31 ราย (Datacenter)
เวลา 16:53:58 น. 07204 เกาะแก้ว ,รพ.สต.    1 ราย (Datacenter)
Untitled Document
Last Web Modify : 18 October 2019 Tuesday, 19 November 2019