EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร
Untitled Document
18-10-2562 : วิธีการส่งบัตรรายงานผู้ป่วยทางเว็บไซต์นี้ สสจ.อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2020-03-17 (21 วันที่แล้ว)
สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่าน Datacenter ได้
1. ให้ส่งออกผู้ป่วยรายใหม่จากโปรแกรม HosXP ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ -> รายงานระบาดวิทยา
2. เลือก Tab -> ส่งข้อมูล -> เลือกส่งเฉพาะข้อมูลใหม่ -> กดส่งออก R506 จะได้ DBF File ชื่อ DATAr506_xxxxx.dbf
   (ในการส่งครั้งแรก ให้เลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมด)
3. Login เข้าระบบเว็บนี้ แล้วจะมีเมนูให้ Upload บัตรรายงานผู้ป่วย (ซ้ายมือ)
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบปริมาณการส่งบัตรที่เมนู สถิติการส่งรายงาน 506 -> สรุปปริมาณบัตรรายงาน
หน่วยบริการที่ส่งบัตรรายงานผู้ป่วยวันนี้ (07 เม.ย. 2563)
ผู้ป่วยปี 2020 ที่ส่งทาง Datacenter และ Upload ผ่านหน้าเว็บ 4 หน่วยงาน , 98 ราย
เวลา 08:56:48 น. 11230 คลองลาน ,รพช.    24 ราย (Datacenter)
เวลา 11:09:42 น. 07157 ท่าไม้แดง ,รพ.สต.    1 ราย (Datacenter)
เวลา 14:09:00 น. 11233 พรานกระต่าย ,รพช.    62 ราย (Datacenter)
เวลา 15:39:57 น. 11234 ลานกระบือ ,รพช.    11 ราย (Datacenter)
Untitled Document
Last Web Modify : 18 October 2019 Tuesday, 07 April 2020