EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร
Untitled Document
18-10-2562 : วิธีการส่งบัตรรายงานผู้ป่วยทางเว็บไซต์นี้ สสจ.อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2021-01-17 (0 วันที่แล้ว)
สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่าน Datacenter ได้
1. ให้ส่งออกผู้ป่วยรายใหม่จากโปรแกรม HosXP ที่เมนู ระบบงานอื่นๆ -> รายงานระบาดวิทยา
2. เลือก Tab -> ส่งข้อมูล -> เลือกส่งเฉพาะข้อมูลใหม่ -> กดส่งออก R506 จะได้ DBF File ชื่อ DATAr506_xxxxx.dbf
   (ในการส่งครั้งแรก ให้เลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมด)
3. Login เข้าระบบเว็บนี้ แล้วจะมีเมนูให้ Upload บัตรรายงานผู้ป่วย (ซ้ายมือ)
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบปริมาณการส่งบัตรที่เมนู สถิติการส่งรายงาน 506 -> สรุปปริมาณบัตรรายงาน

Click เพื่อดูขั้นตอนการส่งบัตรรายงาน 506

หน่วยบริการที่ส่งบัตรรายงานผู้ป่วยวันนี้ (17 ม.ค. 2564)
ผู้ป่วยปี 2021 ที่ส่งผ่านหน้าเว็บ 3 หน่วยงาน , 13 ราย
เวลา 11:13:28 น. 07178 มหาชัย ,รพ.สต.    1 ราย (Upload)
เวลา 13:28:47 น. 28010 โกสัมพีนคร ,รพช.    11 ราย (Upload)
เวลา 17:00:04 น. 07227 วังตะแบก ,รพ.สต.    1 ราย (Upload)
Untitled Document
Last Web Modify : 30 June 2020 Sunday, 17 January 2021