EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร
Untitled Document

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

หากปฏิทินไม่แสดง....กรุณากด

เหตุการณ์วันนี้ 2019-04-24

Untitled Document
ห้องประชุม รายละเอียด
ห้องประชุมชากังราว (101)
เรื่อง : ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย (ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
วันที่ประชุม : 2019-04-23 (08:30 น.) ถึง 2019-04-24 (16:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 25 คน
ผู้ขอใช้ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ธนัชพร พูลเขียว)
หมายเหตุ : ขอฝ่ายบริหารจัดเตรียม อาหารกลางวัน เบรคเช้า เบรคบ่าย และ สัญญาณเน็ต Wifi เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย
ห้องประชุมวชิรปราการ (201)

ว่าง

ห้องประชุมนครชุม (202)

ว่าง

ห้องประชุม EOC (301)

ว่าง

ห้องประชุมเทพนคร
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดต่อ สำหรับ CDCU (ประชุมเชิงปฏิบัติการ)
วันที่ประชุม : 2019-04-24 (08:30-16:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 75 คน
ผู้ขอใช้ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (มนัสนันท์ ผลานิสงค์)
หมายเหตุ : ขอฝ่ายบริหารจัดเตรียม พื้นที่เตรียมอาหารด้านล่าง และ notebook projector สัญญาณเน็ต Wifi เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย
Untitled Document
Last Web Modify : 13 November 2017 Wednesday, 24 April 2019