EPIDEM KPO : สสจ.กำแพงเพชร
Untitled Document

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

หากปฏิทินไม่แสดง....กรุณากด

เหตุการณ์วันนี้ 2019-08-22

Untitled Document
ห้องประชุม รายละเอียด
ห้องประชุมชากังราว (101)
เรื่อง : ประชุมวิจารณ์ร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ประชุม)
วันที่ประชุม : 2019-08-22 (08:30-16:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 7 คน
ผู้ขอใช้ : งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ห้องประชุมวชิรปราการ (201)
เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก (ประชุม)
วันที่ประชุม : 2019-08-22 (08:30-12:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 80 คน
ผู้ขอใช้ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (ฤทัยรัตน์ เกตุไพบูลย์)
หมายเหตุ : ขอฝ่ายบริหารจัดเตรียม เบรคเช้า และ projector สัญญาณเน็ต Wifi เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย
ห้องประชุมนครชุม (202)
เรื่อง : การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.สถานประกอบการสุขภาพ พรบ.สถานพยาบาล (VDO Conference)
วันที่ประชุม : 2019-08-22 (13:30-16:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 10 คน
ผู้ขอใช้ : กลุ่มงานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
หมายเหตุ : ขอฝ่ายบริหารจัดเตรียม เบรคบ่าย

เรื่อง : เข้าร่วมประชุม VDO conf. และจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก (VDO Conference)
วันที่ประชุม : 2019-08-21 (08:30 น.) ถึง 2019-08-22 (16:30 น.)
ผู้เข้าร่วม : 15 คน
ผู้ขอใช้ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (มนัส สุขสกุล)
ห้องประชุม EOC (301)

ว่าง

ห้องประชุมเทพนคร

ว่าง

Untitled Document
Last Web Modify : 13 November 2017 Thursday, 22 August 2019