หน่วยบริการทั้งหมด
ตัวชี้วัด ที่มา เกณฑ์ จังหวัด อ.เมืองกำแพงเพชร อ.ไทรงาม อ.คลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองขลุง อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ทรายทองวัฒนา อ.ปางศิลาทอง อ.บึงสามัคคี อ.โกสัมพีนคร
1. โครงการพระราชดำริ/ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุข ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

การจัดบริการสาธารณสุข ≥ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก ≥ 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผู้ต้องขังรายเก่าได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก ≥ 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. สุขภาพจิตและยาเสพติด
มินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างครบวงจร ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดคุณภาพ ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โรงพยาบาลชุมชนที่มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ≥ 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ≥ 62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) ≤ 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ HDC ≥ 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ≥ 55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. มะเร็งครบวงจร
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำคัญ 5 โรค ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- เคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HDC ≥ 60

98.80

100.17

31.28

69.58

156.85

42.50

162.23

107.70

63.06

47.85

64.90

143.50

- ผู้ที่มีผลผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy ≥ 70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง HDC ≥ 50

41.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ผู้ที่มีผลผิดปกติ มะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ≥ 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. การคัดกรองมะเร็ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำคัญ 5 โรค ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- เคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HDC ≥ 60

98.80

100.17

31.28

69.58

156.85

42.50

162.23

107.70

63.06

47.85

64.90

143.50

- ผู้ที่มีผลผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy ≥ 70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง HDC ≥ 50

41.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ผู้ที่มีผลผิดปกติ มะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ≥ 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ≥ 43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อำเภอสุขภาพดี ≥ 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อสม.มีศักยภาพในการจัดบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ≥ 65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM และ HT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน HDC ≥ 72

44.35

55.10

35.74

72.73

52.63

31.22

7.02

16.67

69.93

82.26

28.57

22.92

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง HDC ≥ 85

79.55

81.65

93.58

85.68

56.80

96.29

61.57

91.25

97.05

94.37

50.20

75.34

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี HDC ≥ 40

30.22

16.94

25.58

38.72

33.34

39.59

29.77

48.21

34.88

47.02

42.07

20.08

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี HDC ≥ 60

57.53

47.55

64.08

57.49

50.35

64.46

66.20

74.43

61.65

66.39

70.35

56.52

ผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะที่5 < 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง HDC < 7

1.64

2.09

2.37

1.52

0.59

2.43

2.35

1.68

1.77

0.00

0.87

3.54

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันชนิด STEMI HDC < 9

6.09

3.28

16.67

22.22

0.00

10.00

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด HDC ≥ 60

24.74

11.29

66.67

42.86

20.00

33.33

75.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < 26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ ได้รับการวินิจฉัย) > 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ antibiotic > 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการได้รับ IV fluid 30 mU/kg ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการย้ายเข้า ICU ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับการวินิจฉัย หรือเข้า Sepsis Corner > 30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. สถานชีวาภิบาล
โรงพยาบาลที่มีศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาล ≥ 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริการ ≥ 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

การให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ HDC ≥ 70

50.76

41.90

97.73

16.10

89.05

96.15

33.80

43.29

44.19

47.06

26.76

33.33

การให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ≥ 65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- จัดทำ Advance Care Planning เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยกระบวนการ Family Meeting ≥ 65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

- การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid HDC ≥ 40

25.38

15.20

26.19

26.79

28.09

38.46

31.25

24.14

16.00

30.77

15.38

22.22

- การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้าน หรือชุมชน HDC ≥ 40

47.14

25.00

31.03

54.55

43.06

47.89

31.71

79.63

65.38

0.00

100.00

25.00

การให้บริการในสถานชีวาภิบาล ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hospital at home ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ดิจิทัลสุขภาพ
โรงพยาบาลสังกัด สป สธ . เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital ≥ 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โรงพยาบาลที่ยื่นขอรับรอง HAIT ≥ 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รพ.สังกัด สป.สธ. เชื่อมโยงข้อมูล PHR ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ REPORT ≥ 100

97.90

100.00

100.00

75.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด HDC ≥ 30

374.27

905.00

269.58

196.67

225.00

145.00

171.67

595.42

740.00

136.25

103.75

97.92

7. ส่งเสริมการมีบุตร
รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ≥ 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราส่วนการตายมารดาไทย HDC < 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองโรคหายาก IEM 40 โรค ≥ 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน HDC < 3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. เศรษฐกิจสุขภาพ
Healthy City MODELs ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wellness Nuad Thai / Wellness Spa ≥ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wellness Hotel ≥ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wellness Restaurant ได้รับการรับรอง ≥ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wellness Center / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม ตามเกณฑ์ของกรมแพทย์แผนไทย ≥ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต ≥ 25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9. การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงิน (หมวดทรัพย์สิน-พัสดุ)
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ การประเมิน การตรวจสอบรายงานการเงิน หมวดสินทรัพย์ พัสดุ ≥ 80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00