ระบบลงทะเบียน

ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

จัดทำโดย
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 055 705188 ต่อ 131