Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document KPI 2018ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล

สรุปผลงานตามตัวชี้วัด เดือนพฤษภาคม 2018

ประมวลผลเมื่อ 2018-05-21 00:23:55 น. (22 ชม.ที่แล้ว)
Coverage100% 68 ตัว (79.07%)
Coverage100% 12 ตัว (85.71%)
Coverage100% 4 ตัว (50.00%)
Coverage100% 32 ตัว (82.05%)
Untitled Document