Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ตรวจราชการ : สสจ.กำแพงเพชร Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ภาพรวมตัวชี้วัด Monitor ปี 2566

Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ตัวชี้วัด Monitor ปี 2566 (หน่วยบริการทั้งหมด)

   

# ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน
ทั้งหมด ถ่ายโอน ไม่ได้ถ่ายโอน เตรียมถ่ายโอน จังหวัด
62
เมือง
6201
ไทรงาม
6202
คลองลาน
6203
ขาณุฯ
6204
คลองขลุง
6205
พรานกระต่าย
6206
ลานกระบือ
6207
ทรายทอง
6208
ปางศิลาทอง
6209
บึงสามัคคี
6210
โกสัมพี
6211
PP&P Excellence
Service Excellence
People Excellence
Governance Excellence

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร