Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ตรวจราชการ : สสจ.กำแพงเพชร Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ภาพรวมตัวชี้วัด Monitor ปี 2566

Monitor : สสจ.กำแพงเพชร

ตัวชี้วัด Monitor ปี 2566 (หน่วยบริการทั้งหมด)

   

# ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน
ไตรมาส 2
ทั้งหมด ถ่ายโอน ไม่ได้ถ่ายโอน เตรียมถ่ายโอน จังหวัด
62
เมือง
6201
ไทรงาม
6202
คลองลาน
6203
ขาณุฯ
6204
คลองขลุง
6205
พรานกระต่าย
6206
ลานกระบือ
6207
ทรายทอง
6208
ปางศิลาทอง
6209
บึงสามัคคี
6210
โกสัมพี
6211
PP&P Excellence
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน HDC ≤ 17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (เดิม : PI) HDC ≥ 85

49.32

40.35

61.81

69.29

49.32

50.28

37.18

60.55

35.42

50.47

41.56

69.34

73.86

40.84

48.41

65.87

3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย HDC ≥ 35

55.55

46.42

68.27

74.02

55.55

57.04

41.79

62.81

40.60

56.31

49.35

75.91

84.97

47.64

55.41

73.56

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน HDC ≤ 23

0.33

0.32

0.35

0.65

0.33

0.38

0.15

0.30

0.47

0.42

0.15

0.17

0.52

0.18

0.48

0.28

5 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan KEY IN ≥ 95

10.00

30.00

20.00

40.00

10.00

12.50

6 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) KEY IN ≥ 50

10.11

13.14

12.13

15.16

10.11

7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ ภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ KEY IN ≥ 30
7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ KEY IN ≥ 30
8 จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ (> 10,000,000 คน) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน KEY IN ≥ 70
9 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ KEY IN ≥ 85
10 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ปรับ) KEY IN
11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
11.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน HDC ≥ 70

31.71

46.80

25.34

34.00

31.71

10.15

48.98

55.56

0.00

13.83

25.00

54.35

50.00

88.89

13.33

8.70

11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง HDC ≥ 93

48.45

42.95

51.48

32.83

48.45

59.09

41.13

75.68

85.60

34.52

37.80

65.49

42.81

65.33

33.73

80.00

12 ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562ที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม KEY IN ≥ 60
13 จำนวนร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาตกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต KEY IN ≥ 50
14 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด KEY IN ≥ 30
15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge KEY IN ≥ 30
Service Excellence
16 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 KEY IN ≥ 3500
17 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน KEY IN ≥ 350000000

73.87

73.87

100.00

50.19

63.16

24.65

100.00

55.22

78.31

100.00

36.65

100.00

69.02

18 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน KEY IN ≥ 75

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

2.38

64.44

90.9

19 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และที่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit
19.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) HDC ≤ 7

7.62

0.00

7.62

0.00

7.62

11.11

0.00

7.14

0.00

1.52

0.00

5.56

0.00

0.00

7.14

0.00

19.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาในStroke Unit KEY IN ≥ 75
20 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
20.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ KEY IN ≥ 88
20.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ KEY IN ≥ 90
21 ร้อยละจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) ที่กำหนด ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด HDC ≥ 30

83.33

0.00

83.33

0.00

83.33

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

22 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (รพท.) KEY IN
23 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน HDC ≤ 3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ HDC ≥ 50

42.51

0.00

42.51

0.00

42.51

18.13

71.43

6.25

85.71

94.19

35.42

44.72

62.07

87.50

34.09

40.00

25 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (IMC) ที่ได้รับการดูแลด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น 43 แฟ้ม
26 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก HDC ≥ 35

23.56

32.95

20.52

29.83

23.56

22.44

25.22

18.53

22.52

29.06

18.82

46.87

12.39

11.61

19.66

18.12

27 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต HDC ≥ 74

135.50

0

0

0

135.50

28 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ KEY IN
28.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ KEY IN ≤ 8.0
28.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี KEY IN ≥ 80
29 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired KEY IN
30 Refracture Rate KEY IN ≤ 20
31 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
31.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI HDC ≤ 9

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด KEY IN ≥ 60
31.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด KEY IN ≥ 60
32 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง (1.มะเร็งปากมดลูก 2.มะเร็งลำไส้และไส้ตรง) KEY IN
32.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก KEY IN ≥ 60
32.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy KEY IN ≥ 70
32.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง KEY IN ≥ 50
32.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy KEY IN ≥ 50
33 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr HDC ≥ 66

68.81

0.00

68.81

0.00

68.81

60.86

65.60

56.25

69.83

78.62

63.06

64.23

82.31

77.80

59.83

72.41

34 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน KEY IN ≥ 85
35 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) KEY IN ≥ 20
36 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) KEY IN ≥ 60
37 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน KEY IN ≥ 70
38 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery KEY IN ≥ 20
39 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ ODS /MISผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก นิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) KEY IN ≤ 5
40 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ HDC
40.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ HDC ≥ 5
40.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ HDC ≥ 50
41 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) KEY IN ≤ 12
42 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน KEY IN
43 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury mortality) KEY IN
44 ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ KEY IN

62

32

25

5

62

10

0

6

4

7

4

19

7

2

1

2

45 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น KEY IN ≥ 20
People Excellence
46 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัด KEY IN ≥ 2
Governance Excellence
47 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA KEY IN ≥ 92
48 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน KEY IN ≥ 82
49 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด KEY IN ≥ 70
50 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ 90
51 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามนโยบาย EMS
51.1 ร้อยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) KEY IN ≥ 60
52 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
52.1 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ HDC ≥ 80
52.2 จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด HDC ≥ 25
53 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
53.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) KEY IN ≤ 2
53.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) KEY IN ≤ 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร